• Home
 • Faglighed
 • Resultatdokumentation

Resultatdokumentation

Vi har på Botilbudet Norden valgt at benytte os af Forandringskompasset, som er udviklet af Københavns kommune, som overordnet resultatdokumentation for, og effektmåling for de enkelte unge. Ved hvert statusmøde hver 6. mdr. udarbejdes der statusrapport på baggrund af den kommunalt tilsendte handleplan, for at sætte fokus på hvilke indsatser der giver de unge livskvalitet og muligheder for at blive mere selvhjulpne, samt som dokumentation for om den pædagogiske indsats virker.  
Effektmåling/individ: Når man måler på, hvilken forandring en indsats eller en aktivitet har for den enkelte unge, på baggrund af den pædagogiske støtte i de rammer og den kontekst, botilbuddet skaber.
Effektlæring/gruppe: Når fx sagsbehandlere og institutionsmedarbejdere løbende reflekterer over resultaterne af målingerne og forsøger at indarbejde denne viden i udviklingen af deres daglige arbejde, samt understøtter den faglige dialog og vores indsats.
Effektstyring/samfund: Når forvaltningen bruger målingen til at styre efter. Altså, at man fx opprioriterer indsatser, som har en god effekt og skruer ned for dem, som ikke batter så meget.
Forandringskompasset er et redskab til en struktureret og systematisk dialog om, hvilken virkning den unge får af den givne støtte og af at være i tilbuddet. Dialogen skal skabe et fælles sprog omkring indsatsen for de unge og bidrage til at prioritere i ressourcerne og vurdere, om der eventuelt er noget, vi skal gøre anderledes. Samtidig bidrager kompasset til at formidle og dele viden om den unge, både blandt medarbejderne og i samarbejdet med andre tilbud.
Forandringskompasset  består  af 10 dimensioner, som tager udgangspunkt i, hvad der er relevant for den konkrete målgruppes livssituation. Resultatet af arbejdet med kompasset synliggøres i et visuelt billede, som viser hvilke forandringer, der skabes for de unge over tid, hvilket giver den unge ejerskab og selvindsigt i egne ressourcer og mål

 1. Struktur og overblik
 2. Psykisk trivsel og tryghed
 3. Sociale kompetencer/socialt liv
 4. Kommunikation
 5. Sundhed
 6. Mobilitet
 7. Personlig pleje
 8. Aktiviteter i dagligdagen
 9. Fritid og beskæftigelse
 10. Økonomi

På botilbudet Norden arbejder vi også udfra 4 trin som dokumentation for en generel fremadrettet udvikling
Trin 1, Botilbud: Den unge bor på botilbudet, hvor der arbejdes med den unges hovedproblematikker.
Her motiveres og guides den unge i et udviklingsfremmende miljø i forhold til at opøve egne evner.

Trin 2, Botræning: Når den unge nærmer sig tidspunktet for udflytning, kan den unge flytte ind i vores botræningslejlighed,
hvor intensiv botræning finder sted.

Trin 3, Ungdomsbofællesskab: Hvis der er behov for en mellemstation, tilbydes den unge at flytte ud i vores Ungdomsbofællesskab,
hvor 4 unge bor sammen, men i hver sin lejlighed. Der er pædagogisk støtte i morgen-, eftermiddag- og aftentimerne.   

Trin 4, Bo-selv Projekt: Den unge flytter ud i egen bolig og kan efter aftale med sin kommune modtage pædagogisk støtte og vejledning fra vores Bo-selv Projekt.
Støtten til den unge nedreguleres gradvist i forhold til den unges udvikling.
(Se statistik i procent – hjul)

Derudover er vi godkendt ift. Akkrediterings-branchestandarden med de tre hovedområder: faglig kvalitet, brugeroplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet i Akkreditering Danmark d. 12.03.2013 for botilbud i henhold til lov om social servie, § 144